Biblioteca Republicană
Tehnico-Științifică

Cunoștințe, cercetare, inspirație și inovație.

Parteneri

Structura BRTS

Administraţia bibliotecii

Director: Elena Bordian

Tel.: 022 50 11 31

e-mail: [email protected]

Președinte al Comitetului Tehnic nr.1 Biblioteconomie. Informare și Documentare.

Secția Achiziții si Prelucrare (SAP)

Şef secţie: Maria Popovici

Tel.: 022 50 11 24

e-mail: [email protected]

Oficii:

– Catalogarea și indexarea documentelor

– Completare și evidența

Funcțiile secției: constituirea şi dezvoltarea colecţiilor tradiționale și digitale ale bibliotecii prin achiziţii curente şi retrospective de documente; evidenţa globală şi individuală a documentelor în sistem tradiţional şi automatizat; prelucrarea biblioteconomică și bibliografică a documentelor cu respectarea standardelor de catalogare, clasificare şi indexare; organizarea şi actualizarea catalogului electronic   și cataloagelor tradiționale; acordarea asistenţei metodice privind gestionarea colecțiilor; clasificarea și indexarea documentelor în  bibliotecilor tehnice (BT) din republică; efectuarea schimbului Interbibliotecar; excluderea din colecții a documentelor uzate fizic  sau  depășite  după  conținut  și  întocmirea  documentelor  de  rigoare,  conform  actelor normative naționale.

Secția Lectură Publică și Comunicarea Colecțiilor (SLPCC)

Şef secţie: Evelina Jitari

Tel.: 022 50 11 28

e-mail:  [email protected]

Oficii:

– Relații cu publicul

– Depozit de carte și publicații periodice

Funcțiile secției: asigurarea accesului utilizatorilor la colecţiile şi serviciile bibliotecii; organizarea, protejarea și conservarea fondului de carte, publicaţii periodice şi colecției de referinţă în acces deschis (dicţionare, îndrumare, ghiduri, diverse enciclopedii); gestionarea împrumutului de documente (tradițional, electronic și interbibliotecar); organizarea activităților științifice, culturale, educative şi de informare; întreținerea și actualizarea Blogului SLPCC; întreținerea relațiilor de parteneriat   cu instituții și organizații din diverse domenii; acordarea consultaţiilor bibliotecarilor din reţeaua de biblioteci tehnice privind informarea şi organizarea activităţii cu publicul.

Secția Colecții Speciale (SCS)

Şef secţie: Elena Lupu

Tel.: 022 50 11 25

e-mail: [email protected]

Oficii:

– Documente tehnico-normative

– Documente brevetate

Funcțiile   secției:   organizarea   şi   prezervarea   colecţiilor   de   documente   speciale (documente de brevet, documente normativ-tehnice, cataloage industriale); diseminarea realizărilor tehnico-ştiinţifice în mediul de afaceri și societate prin diverse activități; dezvoltarea instrumentelor de stocare, căutare și regăsire a informației tehnice, asigurarea cu informație tehnico – științifică a procesului de cercetare la toate etapele, organizarea activităților științifice, educative  și de informare în domeniul sistemului de informație tehnico- științifică; colaborarea cu Centrul Internațional pentru Informație Tehnico-Științifică, AGEPI.

Secția Asistență Informațională (SAI)

Şef secţie: Silvia Gorceag

Tel.: 022 50 11 29

e-mail: [email protected]

– Oficiul Informare Bibliografică

– Oficiul Tehnologii și resurse electronice

Funcțiile secției: crearea și actualizarea registrelor, bazelor de date bibliografice; arhivarea și înregistrarea   publicaţiilor   ştiinţifice   ale   cercetătorilor   INCE   şi   BRTS   în   Repozitoriul Instituţional;   informarea bibliografică a utilizatorilor (efectuarea cercetărilor bibliografice, diseminarea  selectivă  a  informaţiei,  elaborarea  bibliografiilor  curente  şi  retrospective  în domeniul socio-economic și tehnic); prestarea serviciilor de referinţă, serviciilor bibliometrice; înregistrarea publicațiilor INCE în baze de date și atribuirea indicelui DOI, JEL la articole științifice;  elaborarea lucrărilor bibliografice (bibliografii, biobibliografii, buletine informative), asistență în formarea culturii informației a utilizatorilor; asistență metodologică și tehnică a personalului din bibliotecile tehnice din rețea privind produsele și serviciile informaționale moderne;  organizarea evenimentelor de informare și promovare a Științei Deschise; colaborarea cu  Centrul  Internațional  pentru  Informație  Tehnico-Științifică,  Institutul  de  Dezvoltare  a Societății Informaționale.

Serviciu Asistență Metodologică (SAM)

Șef serviciu: Tamara Zasmenco

Tel.: 022 50 11 32

e-mail: [email protected]

Funcțiile serviciului: asistență de specialitate (context organizațional, colecții/resurse informaționale, servicii, activități bibliografice și de informare etc.); participarea la elaborarea, promovarea și implementarea cadrului legislativ, strategic, de reglementare și normativ; organizarea/coordonează formarea profesională continuă a personalului din BRTȘ și a bibliotecilor din rețea; realezarea studiilor și cercetări specifice activității biblioteconomice, elaborează lucrări de analiză și sinteză, referitoare la stadiul dezvoltării resurselor și serviciilor de bibliotecă, sintetizează și diseminează informația statistică; elaborează și distribuie publicații (tradiționale și electronice) de conținut metodologic, informațional, statistic privind activitatea bibliotecilor; analizează și prezintă indicatorii cantitativi și calitativi (rapoarte statistice lunare, anuale, indicatori de performanță); informează bibliotecarii cu privire la documentele legislative și de reglementare a activității bibliotecilor; oferă servicii de dezvoltare a competențelor utilizatorilor. Colaborează cu Centrele biblioteconomice departamentale din SNB; Centrele de formare profesională continuă, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Contacte

 +373  22  501 125 
[email protected]

Program

Luni – Vineri: 08:00 – 17:00