Biblioteconomie si Stiinte ale Informarii in Republica Moldova : documente in sprijinul activitatii bibliotecilor / Biblioteca Nationala a Republicii Moldova. – Chisinau : BNRM, 2017 – (Primex-Com). – ISBN 978-9975-3096-7-7.
Vol. 3 : 2021-2022 / director general Elena Pintilei ; coordonatori: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci ; alcatuitori: Ecaterina Dmitric, Natalia Ghimpu. – 2023. – 258[1] p. – ISBN 978-9975-3578-7-6.

Biblioteconomie — Republica Moldova

02 / B 56