Scurt Istoric

Istoria înființării bibliotecii începe din 3 iulie 1968, dată în care a fost emis Ordinul nr.18 al Comitetului de Stat pentru Planificare al Sovietului Miniștrilor al RSS Moldovenești Privind crearea Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice, în cadrul Institutului de Cercetări Economice și Informație Tehnico -Științifică. Decizia istorică a pus temelia unui mare proiect de bibliotecă specializată, iar completarea colecțiilor cu brevete de invenții și documente normativ-tehnice fiind efectuată centralizat din toate republicile ex-sovietice (URSS) și alte 20 de state ale lumii, conform programului de stat privind achizițiile. Scopul principal al instituției noi create consta în organizarea/coordonarea serviciilor informaționale și de referință la întreprinderi și organizații de cercetare pentru a oferi acces la cele mai avansate rezultate științifice, tehnologii și invenții din acele timpuri pentru a sprijini și stimula dezvoltarea economică a țării.
Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a trecut prin mai multe etape de dezvoltare. Anii 1968-1971 a fost perioada de constituire. S-au amenajat spații (str. Jucovschi 5, mun. Chișinău) și s-au organizat mai multe colecții: cărți, manuscrise și publicații periodice, documente brevetate, documente normativ tehniceși s-a creat aparatul informațional – bibliografic pentru toate tipurile de documente (cataloage, fișiere).
Următorii cinci ani (1971-1975) se caracterizează prin îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a bibliotecii și transferarea colecțiilor de carte și seriale în edificiul nou (str. Ion Creangă 45,mun. Chiținău) în care biblioteca se află și în prezent.
Anii 80, Biblioteca cunoaște un curs ascendent. A început procesul de automatizare a bibliotecii. În anul 1983 s-au achiziționat primele rafturi electronice pentru păstrarea documentelor pe micropurtători și aparate pentru citirea microfișelor și microfilmelor (,,Pentakta” și ,,Microfot”).
Consolidarea și tehnologizarea proceselor în BRTȘ s-a resimțit în perioada anilor 1990-1999. Guvernul RM, Ministerul Economiei Naționale al RM aprobă un șir de acte prin care biblioteca trece la noile condiții de finanțare. În an. 1994 a fost aprobat de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova un nou statut al Bibliotecii Republicane de Informație Tehnico-Științifică a Institutului de Cercetări Științifice în domeniul Informației Tehnico-Economice (BRIT a ICȘITE), păstrând statul de personalitate juridică. Prin Legea RM ,,Cu privire la biblioteci (1994) și Hotărârea Guvernului RM nr.610 din 02.07.1997”, BRIT este recunoscută ca Centru Biblioteconomic Departamental pentru rețeaua bibliotecilor tehnice din Sistemul Național de Biblioteci. De suport metodologic și informațional beneficiau peste 80 de biblioteci tehnice din cadrul întreprinderilor și organizațiilor. De asemenea acești ani sunt remarcați prin:
dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu Romania, (în special cu Institutul Național de Informare si Documentare) Bulgaria, Germania, Italia;

  • achiziționarea primului sistem automatizat de bibliotecă ,,MARC” (1991) și instalarea primelor computere în bibliotecă;
  • inițierea Catalogului Electronic(1991), care este implementat în prima versiune a sistemului automatizat IRBIS (1992);
  • lansarea în anul 1993 a primei ediții a Indexului bibliografic ,,Invenții create în Republica Moldova (1963-1992)”
  • întregirea fondului BRIT (1995). Colecțiile de brevete și documente tehnico-normative fiind amplasate în diferite locații ale municipiului Chișinău au fost transferate în blocul central din str. I. Creangă 45, unde se află și astăzi.

Secolul al XXI-lea vine cu noi viziuni și reorganizări pentru BRIT. În anul 2000, conform ordinului nr. 44 al Ministerului Economiei și Reformelor al RM, biblioteca este lipsită de statutul de persoană juridică și trece în gestiunea economică a Institutului Naţional de Economie şi Informaţie (INEI), fiind aprobat un nou regulament de organizare și funcționare a Bibliotecii Republicane Tehnologico-Științifice în cadrul Institutului Național de Economie și Informație (BRTȘ a INEI). Cu toate acestea, s-a depus mult efort pentru a răspunde la provocărilor timpului prin aplicarea și implementarea de noi proiecte de dezvoltare. Grație grantului oferit de Fundația SOROS ( 2001) biblioteca a obținut 10 calculatoare moderne, 2 servere și un aparat de xerox performant.
Anul 2006 – în urma reorganizării Institutului Național de Economie și Informație şi Institutului de Cercetări Economice al AŞM, conform Hotărârii Guvernului RM nr.1326 din 14.12. 2005 ,,Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării”, BRTŞ trece în gestiunea Institutului de Economie Finanţe şi Statistică, creat în urma fuzionării acestor două instituții de cercetare. care mai apoi în rezultatul reformelor ulterioare din sfera știinţei și inovării, în anul 2013 a fost creat Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) Conform noilor priorități și direcțiilor de cercetare instituționale, BRTȘ elaborează o nouă viziune asupra activității informațional – biblioteconomice, păstrând misiunea primordială în conservarea și dezvoltarea patrimoniului de documente speciale, dar și crearea de noi colecții și conținuturi, pentru asigurarea informațională a comunității academice și mediului de afaceri. De asemenea, biblioteca și-a păstrat titlu de ,,Instituție cu o deosebită valoare pentru societate” și funcția Centrul Biblioteconomic Republican pentru rețeaua de biblioteci tehnice, aprobate de Ministerul Culturii al RM, prin Ordinul nr.157 din 11.07.2006.
Odată cu modernizarea tehnologiilor de informare și comunicare, extinderea internetului, dezvoltarea competențelor digitale ale utilizatorilor și orientarea acestora spre diverse surse de informare, a sporit necesitatea a crea noi servicii și produse, de a completa colecțiile de documente tradiționale cu cele digitale, de a instrui bibliotecarii pentru a obține noi abilități în gestionarea și operarea cu noile tehnologii și instrumente, oferite de mediul informațional virtual.
Astfel în anul 2008, Consiliul Științific al IEFS a aprobat ,,Strategia de dezvoltare și modernizare a BRTȘ pentru anii 2008-2012” care avea scopul de a diversifica formele și metodele de comunicare a resurselor și serviciilor și de a oferi acces liber la colecțiile de documente speciale. A urmat implementarea obiectivelor strategice, ca:
• Promovarea publicării rezultatelor științifice în Acces Deschis (an. 2009-lansarea apelului).
• Aprobarea Politicii editoriale privind Accesul Deschis și înregistrarea revistei instituționale ,,Economie și Sociologie” în Directoriul Revistelor cu Acces Deschis DOAJ (an. 2013)
• Crearea Arhivei Digitale instituționale ,,Publicații științifice INCE” (an. 2012)
• Achiziționarea softului de bibliotecă WEB IBIS-64, (an. 2011)
• Lansarea paginii WEB www.brts.md. Extinderea accesului la colecțiile bibliotecii prin conexiunea catalogului electronic cu pagina bibliotecii http://e-catalog.brts.md/ (2014)
• Lansarea Repozitoriului Științific Instituțional (Repository of National Institute For Economic Research) http://dspace.ince.md/jspui/, (an. 2016)
• Diversificarea serviciilor prestate (Servicii bibliometrice, Ghişeul informațional „Accesul deschis pentru cercetători”; ,,Cursuri de instruire gratuite în utilizarea computerului și serviciilor on-line” destinat pensionarilor şi persoanelor cu nevoi speciale ș.a.
Toate acestea au contribuit la schimbarea mediului de funcționare a BRTȘ. Crearea și lansarea site-lui http://brts.md/ a permis conexiunea colecțiilor și serviciilor bibliotecii cu mediul online. Repozitoriului instituțional, baze de date tematice și alte produse și servicii electronice precum: ,,Livrarea electronică a documentelor”, ,,Diseminarea selectiva a informației” (DSI), ,,Întreabă bibliotecarul”, care au sporit interesul față de bibliotecă și au contribuit la creșterea anuală a numărului de utilizatori virtuali. La fel sunt în top serviciile de informare și instruire, precum: Ghișeul informațional ,,Accesului Deschis pentru cercetători”, ,,Cursurilor de instruire gratuită în utilizarea computerului pentru persoanele defavorizate”, serviciul ,,Informare și redactare bibliografică”, serviciile bibliometrice, etc.
Pe parcursul anilor reformarea sistemului de cercetare și inovare din RM a continuat. Anul 2022 este un an semnificativ pentru Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică (BRTȘ), fiind marcat de un șir de acte legislative care au stat la baza reorganizării instituțiilor academice (Hotărârea Guvernului RM nr. 485/2022 „Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării”, conform căreia, INCE a fost fuzionat cu Academia de Studii Economice a Moldovei , iar BRTȘ rămâne a fi o subdiviziune independentă a INCE în cadrul ASEM.
Direcțiile de dezvoltare a bibliotecii rămân a fi concentrate pe necesitățile și modul de informare, pe spații și colecții accesibile și incluzive, informații relevante, ajutor și consiliere atât pentru utilizatorii bibliotecii, cât și pentru toți cetățenii, care au nevoie de suportul bibliotecarului.