Biblioteca Republicană
Tehnico-Științifică

Cunoștințe, cercetare, inspirație și inovație.

Parteneri

Condiţii de acces

Reguli și condiții de acces în Biblioteca Republicană Tehnico – Științifică a Institutului Național de Cercetări Economice

Utilizator al Bibliotecii Republicane Tehnico – Științifice poate fi orice cetățean care a împlinit vârsta de 14 ani, întreprindere sau organizație care activează pe teritoriul Republicii Moldova. Documentul care confirmă dreptul de utilizator al bibliotecii este Permisul de intrare sau acordul de prestare a serviciilor informaționale.

Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii se realizează în conformitate cu Legea cu privire la Biblioteci Nr. 160 din  20.07.2017,
Legea privind accesul la informaţie (nr.982-XIV din 11.05.2000),
Legea cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe (nr. 139 din 02.07.2010), Regulamentul de organizare și funcționare al BRTȘ, aprobat la 21 iunie 2019 la Consiliul Științific al INCE și a altor acte legislative ale Republicii Moldova, care determină politica de stat în domeniul culturii, informației și activității bibliotecare.
Biblioteca garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal furnizate de utilizatori în vederea eliberării permisului de intrare, conform Regulamentului privind prelucrarea informațiilor ce conțin datele cu caracter personal în sistemul de evidență a utilizatorilor în BRTȘ.

Accesul în bibliotecă

Accesul în bibliotecă se face în baza Permisului de intrare, care se eliberează la ghișeul informațional în baza buletinului de identitate, carnetului de student sau legitimației de pensionar. La primirea Permisului de intrare, persoana ia act de regulile de acces la colecţii şi infrastructura informaţională, regulile de comportament în spaţiile bibliotecii,  confirmând contra semnătură  obligaţia de a le respecta.

Permisul de intrare este valabil pe o durată de 2 ani cu posibilitatea de prelungire.

 • Permisul nu este transmisibil.
 • În cazul pierderii Permisului de intrare, utilizatorul depune o cerere la ghișeul informațional unde i se eliberează un duplicat, contra plata.
 • La concediere colaboratorii științifici ai INCE, semnează fișa de lichidare.

Reguli privind consultarea/împrumutul documentelor

 • Pentru îndeplinirea cerinței informaționale, utilizatorul (asistat de bibliotecar) va consulta catalogul electronic și cataloagele tradiționale ale bibliotecii.
 • Solicitarea documentelor se obține prin completarea corectă a buletinului de cerere pentru fiecare titlu solicitat.
 • La primirea documentelor utilizatorul verifică starea fizică a documentelor şi în cazul depistării deteriorărilor, semnalează bibliotecarul.
 • Este categoric interzisă decuparea şi/sau sustragerea unor pagini, fotografii, schiţe, CD-uri etc. din documente.
 • Publicaţiile consultate în sala de lectură pot fi rezervate pentru 1-3 zile;
 • Documentele speciale în format micro (peliculă sau microfișe) se pot consulta la aparate speciale de citit cu asistența bibliotecarului de serviciu.
 • Nu se permite ieşirea utilizatorului din sală cu documentele primite spre consultare sau multiplicarea lor fără acordul bibliotecarului.
 • Este interzisă folosirea telefoanelor celulare în sălile de lectură.

Împrumut interbibliotecar. În cazul lipsei documentelor solicitate în colecţiile proprii, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică oferă împrumut de publicații din colecțiile altor biblioteci din țară. Pentru a putea beneficia de acest serviciu, utilizatorul trebuie să completeze corect formularul online  sau un formular în formă scrisă eliberat la ghișeul informațional.

Livrare electronică de documente. Pentru a beneficia de resursele informaționale în format electronic utilizatorii trebuie să se înregistreze pe site-ul bibliotecii www.brts.md Subscriber, după care să completeze corect formularul online. Utilizatorului i se oferă documente scanate (parțial, respectând dreptul de autor) aflate în colecțiile Bibliotecii sau regăsite în mediul online.

Difuzarea Selectivă a Informaţiei (DSI). Pentru a beneficia de acest serviciu, utilizatorul trebuie să se înregistreze pe site-ul bibliotecii www.brts.md Subscriber, după care să completeze corect formularul online. Acest serviciu oferă liste bibliografice tematice pentru cercetare sau pentru interes profesional.

Utilizarea calculatoarelor în bibliotecă

 • Utilizatorii au acces la calculatoare doar în baza prezentării Permisului de intrare.
 • La calculatoare se poate lucra doar numai după conectarea lor de către bibliotecar.
 • Calculatoarele în bibliotecă sunt conectate la INTERNET și sunt utilizate în regim gratuit;
        Notă: Printarea informaţiei din Internet şi baze de date – se efectuează contra plată (nu mai mult de 20 pagini) la toate punctele de acces asigurate cu imprimantă.

Detalii despre drepturile și obligațiunile utilizatorilor și gama serviciilor (Link la serviciile bibliotecii) prestate de BRTȘ se regăsește în Regulamentul Intern al Bibliotecii aprobat la 18 iunie 2020.

Înregistrare la bibliotecă on-line www.brts.md

Contacte

 +373  22  501 125 
[email protected]

Program

Luni – Vineri: 08:00 – 17:00