Standarde achiziţionate în 2018

Lista standardelor

Dragi utilizatori!  Din 1 ianuarie 2019, la Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică puteţi consulta noi standarde în domeniile: Informare și documentare, Managementul proiectului, Produse alimentare, Industria textilă.

Informare și documentare

SM ISO 9230:2018. Informare și documentare. Determinarea indicilor de preț pentru documentele tipărite și electronice achiziționate de biblioteci = Информация и документация. Определение индекса цен печатных и электронных изданий, закупаемых библиотеками = Information and documentation. Determination of price indexes for print and electronic media purchased by libraries : ISO 9230:2007, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 12.06.2018. – Chișinău : ISM, 2018. – V, 22 p. – Bibliogr.: p.22 (6 tit.).

            SM ISO 16439:2018. Informare și documentare. Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor= Информация и документация. Методы и методики оценивания воздействия библиотек = Information and documentation. Methods and procedures for assessing the impact of libraries : ISO 16439:2018, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 31.07.2018. – Chișinău : ISM, 2018. – VI, 70 p. – Bibliogr.: p. 69-70 (43 tit.).

Managementul proiectului

SM ISO 21500:2017. Ghid pentru managementul proiectului = Guidance on project management = Руководство по менеджменту проектов : ISO 21500:2012, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 03.08.2017. – Chișinău : ISM, 2017. – V, 42 p.

SM ISO 21504:2017. Managementul proiectelor, programelor și portofoliilor. Linii directoare pentru managementul portofoliilor = Управление проектами, программами и портфелями. Руководство по управлению портфелями = Project, programme and portfolio management. Guidance on  portfolio management : ISO 21504:2015, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 14.12.2017. – Chișinău : ISM, 2017. – 21 p.

SM ISO 20700:2018. Linii directoare pentru servicii de consultanță în management = Услуги по управленческому консультированию. Руководящие указания = Guidelines for management consultancy services : ISO 20700:2017, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 0507.2018. – Chișinău : ISM , 2018. – 26 p. – Bibliogr.: p.26 (17 tit.).

            SM ISO 45001:2018. Sisteme de management al sanătății și securității ocupaționale. Cerințe și îndrumări pentru utilizare = Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию = Occupational health and safety management systems. Requirements with guidance for use : ISO 45001:2018, IDT. – Ed. oficială. – Aplicare din 17.07.2018. – Chișinău : ISM, 2018. – 49 p. – Bibliogr.: p.46 (15 tit.).

Analiză senzorială

SM ISO 13300-2:2017. Analiză senzorială. Ghid general pentru personalul laboratorului de analiză senzorială. Partea 2: Recrutarea și instruirea liderilor de echipă = Сенсорный анализ. Общее руководство для штатного персонала лаборатории сенсорной оценки. Часть 2: Набор и обучение руководителей групп = Sensory analisis. General guidance for the staff of a sensory evaluation laboratory. Part 2: Recruitment and training of panel leaders : ISO 13300-2:2006, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 05.10.2017. – Chișinău : ISM, 2017. – IV. 13 p.

SM EN ISO 5492:2016. Analiză senzorială. Vocabular = Сенсорный анализ. Словарь = Sensory analysis.Vocabulary : EN ISO 5492:2009, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 05.04.2016. – Chișinău : ISM, 2016. – XI, 107 p.

            SM EN ISO 5492:2016/A1:2017. Analiză senzorilă. Vocabular = Сенсорный анализ. Словарь = Sensory analysis. Vocabulary : EN ISO 5492:2009/A1:2017. – Ed. oficială. – Adoptat la 25.07.2017. – Chișinău : ISM, 2017. – 20 p.

Produse alimentare     

            SM ISO 6478:2017. Arahide. Specificații = Орехи земляные. Технические условия = Peanuts. Specification : ISO 6478:1990, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 20.12.2017. – Chișinău : ISM, 2017. – II, 4 p.

            SM SR 3664:2016. Brînză proaspată de vacă = Творг = Fresh cheese : SR 3664:2008, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 08.06.2016. – Chișinău : INS, 2016. – 7 p. – Bibliogr.: p.6(11 tit.).

            SM SR EN ISO 712:2012. Cereale și produse din cereale. Determinarea umidității. Metoda de referință = Cereals and cereal products-Determination of moisture content-Reference method : (SR EN ISO 712:2010, IDT). – Ed. oficială. – Adoptat la 14.03.2012. – Chișinău : INSM, martie, 2012. – II, 23 p. – Bibliogr. p.21 (7 tit.).

            SM EN ISO 24333:2017. Cereale și produse din cereale. Eșantionare = Зерновые и зерновые продукты. Отбор проб = Cereals and cereal products. Sampling : EN ISO 24333:2009, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 21.07.2017. – Chișinău : ISM, 2017. – 30 p. – Bibliogr.: p. 30(15 tit.).

            SM ISO 1990-1:2017. Fructe. Nomenclatura. Prima listă = Фрукты. Номенклатура. Первый список. = Fruits. Nomenclature. First list. : ISO 1990-1:1982, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 28.06.2017. – Chișinău : ISM, 2017. – III, 11 p

SM ISO 1990-2:2017. Fructe. Nomenclatura. A doua listă = Фрукты. Номенклатура. Второй список. = Fruits. Nomenclature. Second list. : ISO 1990-2:1985, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 28.06.2017. – Chișinău : ISM, 2017. – II, 5 p.

SM ISO 7970:2017. Grâu (Triticum aestivum L.). Specificații = Пшеница (Triticum aestivum L.) Технические условия = Wheat (Triticum aestivum L.) Specification : ISO 7970:2011, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 17.07.2017. – Chișinău : ISM, 2017. – IV, 14 p. – Bibliogr.: p.14( 14 tit.).

            SM SR EN ISO 3093:2012. Grîu, secară și făinuri corespunzătoare, grîu durum și făină grifică de grîu durum. Determinarea indicelui de cădere conform Hagberg-Perten = Wheat, rye and their flours, durum wheat and durum wheat semolina – Determination of the falling number according to Hagberg-Perten : (SR EN ISO 3093:2010, IDT). – Ed. oficială. – Înlocueşte SMV EN ISO 3093:2008; Adoptat la 22.03.2012. – Chișinău : INSM, mai, 2012. – II, 21 p. – Bibliogr.: p.19 (6 tit.).

SM ISO/TS 11869:2017. Lapte fermentat. Determinarea acidității titrabile. Metoda potențiometrică. = Продукты кисломолочные. Определение титруемой кислотности. Потенциометрический метод. = Fermented milks. Determination of titratable acidity. Potentiometric method : ISO/TS 11869:2012, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 16.11.2017. – Chișinău : ISM, 2017. – IV,7 p.

SM ISO 17792:2017. Lapte, produse lactate și culturi starter mezofile. Enumerarea bacteriilor producatoare de acid lactic care fermenteaza citratul. Tehnica de numarare a coloniilor la 25ºC = Молоко, молочные продукты и мезофильные заквасочные культуры. Подсчёт цитрат-ферментирующих бактерий молчной кислоты. Метод подсчёта колоний при температуре 25ºС = Milk, milk products and mezophilic starter cultures. Enumeration of citrate-fermenting lactic acid bacteria. Colony-count technique at 25ºC : ISO 17792:2006, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 2017. – Chișinău : ISM, 2017. – 11 p. – Bibliogr.: p.11(4tit.).

SM ISO 5538:2016. Lapte și produse de lapte. Eșantionare. Inspecție prin atribute = Молоко и молочные продукты. Отбор проб. Контроль по качественным признакам = Milk and milk products Sampling. Inspection by attributes : ISO 5538:2004 (IDF 113:2004), IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 14.11.2016. – Chișinău : ISM, 2018. – VI, 19 p. – Bibliogr.: p.19 (1 tit.).

            SM ISO  3889:2016. Lapte și produse lactate. Specificații pentru baloane de extracție a grăsimii de tip Mojonnier = Молоко и молочные продукты. Технические условия на колбы типа Можонье для экстракции жира = Milk and milk products. Specification of Mojonnier-type fat extraction flasks : ISO 3889:2006 (IDF 219:2006), IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 14.11.2016. – Chișinău : ISM , 2018. – IV, 4 p.

            SM ISO 8262-2:2016. Produse de lapte și alimente pe bază de lapte. Determinarea conținutului de grasime prin metoda gravimetrică Weibull-Berntrop (Metodă de referință). Partea 2: Îngețată și preparate pentru îngețată pe bază de lapte = Продукты молочные и пищевые продукты на основе молока. Определение содержания жира гравиметрическим методом Вейбулла-Бернтропа (Контрольный метод). Часть 2: Мороженое и смеси для мороженого. = Milk products and milk-based foods. Determination of fat content by the Weibull-Berntrop gravimetric method (Reference method). Part 2: Edible ices and ice-mixes : ISO 8262-2:2005, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 14.01.2016. – Chișinău : ISM, 2017. – VI. 11 p.

            SM ISO 20128:2017. Produse lactate. Enumerarea bacteriilor de Lactobacillus acidophilus prezumtive pe mediu selectiv.Tehnica de numărare a coloniilor la 37ºC = Продукты молочные. Подсчет предполагаемого количества лактобацилл  Lactobacillus acidophilus в селективной среде. Методика подсчета колоний при температуре 37ºС = Milk products. Enumeration of presumptive Lactobacillus acidophilus on a selective medium. Colony-count technique at 37ºC : ISO 20128:2007, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 2017. – Chisinău : ISM, 2017. – II, 10 p.

SM 321:2017. Produse din dovleac. Specificații = Продукты из тыквы. Технические условия = Pumpkin products. Specifications: Standard. – Ed. oficială. – Adoptat la 04.09.2017. – Chișinău : ISM, 2017. – 14 p. – Bibliogr.: p.13-14 (20 tit.).

SM 117:2017. Linii directoare privind aplicarea legislației sectoriale cu privire la vinuri și vinuri materie primă tratate = Руководство по применению отраслевого законодательства к винам и виноматериалам обработанным = Guidelines on the application of sectoral legislation to wines and wine materials processed : Standard. – Ed. oficială. – Înlocueşte SM 117:2007; Adoptat la 19.12.2017. – Chișinău : ISM, 2017. – 13 p. – Text lb. rom.

SM EN 14718:2016. Influența materialelor organice asupra apei potabile. Determinarea necesarului de clor. Metodă de încercare = Воздействие органических материалов на питьевую воду. Определение потребности хлора. Метод испытания = Influence of organic materials on water intended for human consumption. Determination of the chlorine demand. Test method : EN 14718:2014, IDT. – Ed. Officială. – Adoptat la 29.02.2016. – Chișinău : ISM, 2018. – 17 p.

SM EN 1420:2016. Influența materiilor organice asupra apei potabile. Determinarea mirosului și gustului apei din retelele de conducte = Воздействие органических материалов на воду, предназначенную для потребления человеком. Оценка на запах и вкус воды в системах трубопроводов = Influnce of organic materials on water intended for human consumption. Determination of odour and flavour assessment of water in piping systems : EN 1420:2016, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 28.07.2016. – Chișinău : ISM, 2018. – 26 p. – Bibliogr.: p.24 (2tit.).

Industria textilă

                        SM SR EN ISO 6938:2016. Materiale textile. Fibre naturale. Denumiri generice și definiții = Текстиль. Натуральные волокна. Общие наименования и определения. = Textiles. Natural fibres. Generic names and definitions : SR EN ISO 6938:2015, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 21.11.2016. – Chișinău : ISM, 2016. – 13 p.

Tehnica securitățiiSM EN 81-73:2016. Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Aplicații particulare pentru ascensoarele de persoane și ascensoarele de persoane și materiale. Partea 73: Funcționarea ascensoarelor în caz de incendiu = Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные применения пассажирских и грузопассажирских лифтов. Часть 73; Поведение лифтов в случае пожара = Safety rules for the construction and installation of lifts. Particular applications for passenger and goods passenger lifts. Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire : EN 81-73:2016, IDT. – Ed. oficială. – Adoptat la 29.07.2016. – Chișinău : ISM, 2018. – 18 p. – Bibliogr.: p.17 (3 tit).

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com