Raport anual 2015

Activitatea Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice  a
Institutului Naţional de Cercetări Economice în anul 2015

            Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică (BRTŞ), ca instituţie  publică, oferă acces  liber la documente şi informaţii în domeniul tehnico-ştiinţific şi economic  pentru un spectru larg de utilizatori din ţară şi de peste hotare. Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale și comunicarea ştiinţifică la nivel global obligă bibliotecile ştiinţifice să îşi revizuiască gama serviciilor şi produselor oferite utilizatorilor. În anul 2015, activitatea bibliotecii a fost orientată spre dezvoltarea atributelor unei biblioteci dinamice care îmbină serviciile tradiţionale cu cele electronice,  promovează şi dezvoltă colecţii de calitate, fiind disponibile atât pentru  mediul academic, cât şi utilizatorilor din sectorul real. Principalele realizări ale anului:

 • Implementarea şi dezvoltarea serviciilor bibliometrice şi optimizarea accesului utilizatorilor la toate categoriile şi tipurile  de resurse informaţionale;
 • Crearea Arhivei digitale instituţionale, utilizarea tehnologiilor inovaţionale de arhivare electronică a publicaţiilor ştiinţifice;
 • Sporirea vizibilităţii rezultatelor activităţii de cercetare (prin indexarea revistelor în baze de date şi platforme ştiinţifice  internaţionale etc.);
 • Dezvoltarea şi promovarea colecţiilor specializate;
 • Eficientizarea împrumutului electronic de publicaţii;
 • Intensificarea  relaţiilor de parteneriat cu instituţiile similare din ţara şi de peste hotare  în vederea schimbului de publicaţii şi experienţă profesională;
 • Lansarea paginii  noi WEB   www.brts.md.

        BRTŞ a dezvoltat şi a îmbunătăţit calitatea colecţiilor prin extinderea subiectelor şi titlurilor achiziţionate. Resursele documentare au răspuns în mare măsură necesităţilor de informare, cercetare, educare şi formare profesională.

        La 31.12. 2015 BRTŞ deţine un fond de 12 200 265 titluri în 13.582.201 exemplare.

Raport_anual2015_1

Figura 1. Structura colecţiilor BRTŞ după tipuri de documente

Documentele de brevet 91,08% sunt partea predominantă a colecţiei BRTŞ, fiind şi cele mai solicitate de utilizatorii bibliotecii.
Cataloage industriale – 3,35%,
Documentele normative  – 2,81%,
Cărţi şi publicaţii periodice –2,07%,
Documente nepublicate (teze, rapoarte ştiinţifice) – 0,68%,
Documente electronice – 0,01%.

Pentru a asigura completarea continuă şi reînnoirea fondurilor în perioada 2011-2015, colecţia a fost completată cu 8535 de documente (5462 titluri) în valoare de peste  995 mii  de lei.

Anul Valoarea totală în lei Exemplare intrate Titluri intrate Nr. exemplare per utilizator
2015 189, 2 mii lei 1187 728 0,5
2014 184,6 mii lei 1011 330 0,4
2013 212,8 mii lei 960 557 0,5
2012 146,8 mii lei 2152 1398 0,6
2011 261,5 mii lei 3225 2449 0,9

        Tabelul 1.  Completarea colecţiilor BRTŞ, 2011-2015

         În anul de referinţă, colecţiile BRTŞ au fost completate cu 728 de titluri în 1187 de exemplare.  Au fost achiziţionate: cărţi – 591 titluri / 720 exemplare;  reviste – 90 titluri/ 889 exemplare,  ziare – 14 titluri, documente normative – 23, documente electronice – 3 şi documente nepublicate  – 7.

         Comparativ cu anul 2014, putem menţiona faptul că numărul de titluri  achiziţionate a crescut în 2015 cu 386 de titluri noi de publicaţii.

         Sursele de completare au fost diverse. S-au achiziţionat abonamente la 75 titluri de reviste din RM, România şi Rusia, 23 de standarde naţionale, s-au procurat (din contul datoriilor din anii precedenţi) 435 cărţi, din donaţii şi schimb de publicaţii 362 de documente. Schimbul de publicaţii ştiinţifice se efectuează prin acorduri de colaborare şi parteneriat  cu  cele 16 instituţii din ţară (instituţii de cercetare, agenţii, biblioteci universitare) şi 8 instituţii ştiinţifice de peste hotare.

Toate intrările curente au fost supuse evidenţei primare ( RMF) şi evidenţei individuale (RI). În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în documente s-au realizat operaţiuni specifice de catalogare, clasificare şi indexare conform standardelor aprobate în RM. Concomitent toate documentele prelucrate şi indexate au fost înregistrate în catalogul electronic al bibliotecii, iar fişele însoţitoare au fost intercalate în cataloagele tradiţionale.

Resurse electronice: Catalogul electronic şi anume baza de date ,,Cărţi” conţine 54790 de înregistrări şi reflectă 100% fondul de carte, documentele nepublicate şi documentele electronice. Actualizarea  înregistrărilor în baza sistemului automatizat integrat de bibliotecă „IRBIS” şi redactarea sistematică a descrierii bibliografice, indexării şi corectitudinii formării vocabularelor de vedete de subiect şi cuvinte cheie este un proces continuu. În perioada de referinţă au fost catalogate 598 de descrieri bibliografice şi redactate peste 2000 de înregistrări. BRTŞ gestionează 2 baze de date locale: baza de date analiticăArticole ştiinţifice în domeniul economic ,,ARTICE”, care cuprinde 61686 de înregistrări bibliografice. Pe parcursul anului 2015 s-a completat cu 3810 articole din 47 de reviste în limbile română, rusă şi engleză.  Baza de date „Cercetări bibliografice” cuprinde în total 916 teme. Aceste resurse informaţionale sunt un suport eficient pentru satisfacerea necesităţilor de studiu şi cercetare.

Arhiva instituţională a INCE, iniţiată în anul 2013,  reprezintă o  bază de date digitală a lucrărilor ştiinţifice ale cercetătorilor, creată  pentru promovarea şi indexarea lucrărilor în baze de date internaţionale. Actualmente, repozitoriul include peste 420 de articole din revista “Economie şi Sociologie” şi a devenit un instrument bibliometric important pentru plasarea, vizualizarea, evaluarea publicaţiilor INCE în Directoriul Revistelor Ştiinţifice cu Acces Deschis (DOAJ). BRTŞ dispune de acces gratuit şi oferă consultaţii  la Baza de date AGEPI ,,Brevete de invenţii” şi e-Standard ,,Catalogul standardelor moldovene” al Institutului Naţional de Standardizare din RM. Prin intermediul REM (Resurse Electronice pentru Moldova) din anul 2015 în  bibliotecă sunt disponibile reviste electronice gratuite din bazele de date cu acces deschis: Royal Society Journals Collection, BioOne, Edward Elgar’s Journals and Development Studies eBooks, Oxford English Dictionary Online, Oxford Reference’s Oxford Quick Reference, IMF eLibrary.

BRTŞ are un rol important în promovarea şi diseminarea rezultatelor ştiinţifice ale INCE în mediul electronic global. Plasarea versiunii  electronice a revistei ştiinţifice pe site-ul instituţiei nu poate asigură pe deplin vizibilitatea acestor publicaţii pentru comunitatea ştiinţifică internaţională. O astfel de posibilitate se realizează prin directoriul Accesului Deschis (Open Access), care permite  cercetătorilor de a prezenta rezultatele cercetărilor ştiinţifice în mediul academic global şi oferă vizibilitate, îmbunătăţirea criteriilor de eficienţă stabilite de CNAA (publicaţii, indicele de citare, descărcări etc.).  Un rezultat semnificativ în 2015  în această direcţie inovaţională a bibliotecii a fost înregistrarea revistei “Economie şi Sociologie” în  baza de date E-library.ru. În total, revista este înregistrată în 10 baze de date, şi pentru anul 2014 are un Impact Factor Universal de 0,1736, iar după Index Copernicus, Indexul de calitate (ICV) al revistei este de 6,95 în creştere faţă de anul 2013    (ICV – 4,58).

Ca instituţie info-documentară cu misiunea statutară de a dezvolta, conserva şi valorifica patrimoniul documentar naţional în domeniul tehnic, biblioteca a oferit acces pentru consultarea documentelor, informare şi cercetare  în trei 3 săli  de lectură  cu 110 locuri, cu 5 terminale OPAC pentru utilizatori (cu 2 mai mult faţă de anul 2014), acces Internet gratuit,  acces la baze de date, echipament pentru citirea documentelor pe suport microformat, livrarea electronică de documente prin e-mail, expoziţii de achiziţii recente şi tematice tradiţionale/on-line.

De resursele şi serviciile bibliotecii, în anul 2015, au beneficiat  2316 utilizatori, din ei 238 – noi înregistraţi, care au vizitat biblioteca în mediu de 4 ori pe an.  În total, au fost înregistrate peste 5000 de vizite în spaţiile funcţionale ale bibliotecii şi au fost consultate peste 518.000 de documente, dintre care 80% sunt documentele speciale (brevete de invenţii, standarde, prescripţii tehnice). Tabelul 2  reprezintă indicatorii statistici principali de utilizare a colecţiilor bibliotecii pentru perioada de 5 ani.

INDICATORI 2011 2012 2013 2014        2015
1. Numărul de utilizatori: total 2652 2290 2335 2263 2316
Utilizatori  noi 594 320 416 273 238
Utilizatori reînregistraţi 2058 1970 1919 1990 2078
Reţeaua de biblioteci tehnice 55 19 15 12 12
2. Numărul de vizite: TOTAL 10099 9002 11954 11685 9985
Vizite directe 9243 6473 9117 7944 5571
Vizite virtuale (baze de date Internet, vizualizări site etc.)   1740 1850 2886 2958
  Vizite INCE 856 789 987 855 1456
3. Publicaţii consultate 60730 528241 555185 517724 518464
4. Împrumutul interbibliotecar 2780 2347 2659 2757 477
5. Furnizări de documente electronice         1483
6. Expoziţii tradiţionale 97 66 76 72 75
Expoziţii on-line         4
–  extramuros 8 5 8 4 3

Tabelul 2. Indicatori statistici principali ai BRTS

Aceste date statistice reflectă următoarele:

 • În ultimii 5 ani avem un număr constant de utilizatori.
 • Numărul de utilizatori noi, care pentru prima dată s-au înregistrat în bibliotecă, este în scădere (în ultimii 2 ani cu 140 de persoane);
 • Vizitele directe ale utilizatorilor sunt în continuă scădere, dar sunt în creştere numărul vizitelor virtuale;
 • Este în creştere numărul de solicitări privind documentele în format digital.

            Analizând categoriile de  utilizatorilor – persoane  fizice, în funcţie de ocupaţie, am constatat că în 2015 din  numărul total al utilizatorilor înscrişi, majoritatea sunt studenţi şi profesori – 1628, urmează cercetători şi colaboratori ştiinţifici – 164, funcţionari –162, ingineri – 124, oameni de afaceri – 54, alte categorii – 121. Utilizatori – persoane juridice  în anul de referinţă sunt 12 unităţi economice care au  beneficiat de serviciile bibliotecii prin Împrumutul Interbibliotecar.

       Potenţialul informaţional al colecţiilor poate fi utilizat eficient dacă se asigură deschiderea lui pentru utilizatori prin constituirea unui sistem productiv şi operativ de căutare şi regăsire a informaţiei. Un instrument eficace în acest sens sunt: catalogul electronic al BRTŞ, bazele de date locale, aparatul informativ-bibliografic tradiţional, cercetările bibliografice realizate şi Arhiva instituţională a INCE, în baza cărora se realizează serviciile de referinţă  care oferă utilizatorilor informaţii factografice şi bibliografice.

     Activitatea bibliografică defineşte direcţiile principale de asistenţă informaţională şi bibliografică a utilizatorilor. Scopul tuturor acţiunilor a fost sprijinirea utilizatorilor în dobândirea cunoştinţelor necesare procesului de cercetare: cunoaşterea structurilor de informare şi documentare, actualizarea bazelor de date analitice locale, elaborarea bibliografiilor, instruirea utilizatorilor privind utilizarea instrumentelor de căutare a informaţiei în cercetarea documentară  şi în utilizarea resurselor informaţionale. În anul 2015, specialiştii bibliografi au  soluţionat 27683 de informaţii bibliografice. Au fost prestate servicii de consultanţă privind utilizarea cataloagelor, bazelor de date etc.  Din numărul total de solicitări, 90% au fost realizate în regim automatizat. S-au realizat 77 de cercetări bibliografice tematice complexe care însumează 4842 de referinţe. Beneficiarii acestor cercetări au fost: Institutul Naţional de Cercetări Economice – 43, Universitatea  de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” – 11, Academia de Ştiinţe a Moldovei – 4; Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – 6,  Compania de Audit  „Moldauditing” SRL – 5. În anul de referinţă a fost frecvent solicitat de către cercetători serviciul redactare bibliografică a referinţelor bibliografice prezentate în articole, monografii, teze de doctor. Conform SM ISO 690: 2012  au fost redactate 160 de liste bibliografice, cu 2079 surse/referinţeDe asemenea, bibliografii au verificat şi redactat Anexa 4 (publicaţii ştiinţifice) din Raportul de activitate ştiinţifică al  INCE pentru anul 2015 în conformitate cu cerinţele CNAA, AŞM şi standardele internaţionale de completare a datelor bibliografice, care cuprinde 298 de publicaţii. Pentru 425 de articole din Revista ”Economie şi Sociologie” au fost acordate coduri JEL după Sistemul de clasificare JEL Journal of Economic Literature pentru articole ştiinţifice în domeniul economic.

         Dezvoltarea paginii web a bibliotecii a permis mai multe facilităţi de informare pentru utilizatori, care reflectă informaţii generale despre activitatea bibliotecii: colecţiile, serviciile oferite, manifestările organizate, expoziţiile etc.  Doar în 2 luni  de la lansare s-au înregistrat peste 500 de vizite virtuale pe site-ul bibliotecii. Conectarea bibliotecii la reţelele de socializare a extins aria vizitatorilor pe pagina de  Facebook, pe portalul informaţional al capitalei www.free time.md, care servesc canale suplimentare de distribuire a informaţiei .

Ca şi în anii precedenţi,  BRTŞ s-a implicat plenar şi în 2015  în susţinerea şi organizarea activităţilor ştiinţifice şi de promovare a cercetării ştiinţifice şi inovaţiilor, care au avut ca scop încurajarea membrilor comunităţii academice să participe activ la comunicarea  ştiinţifică în Acces Deschis. Au fost organizate: Mese rotunde – 3, Ateliere ştiinţifico-practice – 4 (tematica cărora s-au abordat problemele vizibilităţii şi evaluării/indexării  lucrărilor ştiinţifice publicate în Acces Deschis prin metode scientometrice), Seminar profesional – 1, Lansări de carte – 2. Am organizat şi participat la  campaniile  de promovare a ştiinţei: Săptămâna Uşilor deschise la INCE şi BRTŞ (12-17 octombrie 2015), Săptămâna Internaţională a  OA  „Deschişi pentru colaborare”  19-25 octombrie 2015, Concursul Naţional ,,Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, Campania Internaţională de promovare a ştiinţei ,,Noaptea cercetătorului european  2015”.

De asemenea, au fost organizate mai multe activităţi culturale şi de informare: Serate literare Workshop-uri, 20 de expoziţii tematice la care au fost expuse peste 3000 de documente, am participat la 3 expoziţii internaţionale, s-au organizat  evenimente culturale ,,Zilele Naţionale”,   Anul ,,Grigore Vieru”, ,,Zilele M. Eminescu” la care  au participat peste 540 de vizitatori.

Ca centru metodologic, BRTŞ a oferit asistenţă de specialitate pentru bibliotecarii din cele 12 biblioteci tehnice (cu 3 mai puţin faţă de anul 2014), care activează în cadrul întreprinderilor şi instituţiilor cu profil tehnic-specializat din ţară. În vederea instruirii profesionale  a fost organizate: 1 seminar la nivel naţional, 2 ateliere profesionale, 3 training-uri de instruire în utilizarea noilor tehnologii şi instrumente de căutare.  În perioada de referinţă, au fost organizate 2 stagii de practică pentru 6 studenţi din anul III de la Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a USM.

Pentru activitatea prodigioasă în domeniul biblioteconomic, pentru valorificarea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi inovaţiilor, colaboratorii bibliotecii s-au învrednicit de diploma de onoare din partea Ministerului Economiei,  4 diplome de excelenţă şi apreciere din partea Institutului Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2 diplome de la Expoziţiile Internaţionale. Diploma Asociaţia Bibliotecarilor din RM (ABRM) şi titlu de ,,Cel mai bun bibliotecar al anului„ în cadrul concursului naţional al bibliotecarilor. Diploma ABRM, Premiul I la Concursul naţional ,,Cele mai reuşite lucrări ale anului 2014 în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” pentru lucrarea ,,Publicaţii ştiinţifice ale Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică” (2006-2013).

Raport_anual_2015_2Elena Bordian,

 Director BRTȘ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com