Profesional - Rapoarte 2016


Raport anual 2016

Activitatea Bibliotecii Republicane Tehnico – Ştiinţifice a INCE
în anul 2016

          Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică (BRTŞ) este o instituţie de drept public, care are misiunea de stocare și  diseminare a informaţiei tehnico-științifice şi maximizarea accesului la resursele și serviciile oferite de bibliotecă. Prioritățile stabilite pentru anul 2016 au contribuit la dezvoltarea  și valorificarea colecțiilor, implementarea proiectelor de  promovare a rezultatelor științifice și amplificarea vizibilităţii activităţii de cercetare în spaţiul informaţional global.

          Cele mai relevante rezultate ale BRTȘ în anul 2016 sunt:

 • Crearea Repozitoriului Științific al Institutului Național de Cercetări Economice;
 • Extinderea accesului la colecțiile bibliotecii prin conexiunea Catalogului electronic cu pagina web a bibliotecii (http://e-catalog.brts.md/)
 • Elaborarea conceptului pentru crearea Fişierului de autoritate al cercetătorului INCE în programul automatizat  IRBIS-64.
 • Implementarea serviciilor inovaționale (asistență în crearea profilului personal al autorului în baze de date internaționale, colectarea și sistematizarea datelor bibliometrice, cursuri de instruire în utilizarea calculatorului pentru persoane dezavantajate, serviciul electronic ,,Diseminarea Selectivă a Informației – DSI).
 • Înregistrarea revistelor ştiinţifice instituționale în baze de date cu acces deschis.

          Dezvoltarea și promovarea colecțiilor a fost un obiectiv prioritar în perioada de referință. Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică deţine colecţii enciclopedice de publicaţii cu caracter ştiinţific în diverse domenii de activitate, constituite din diferite tipuri de documente: cărți, publicaţii seriale, manuscrise, documente de brevet, documente tehnico-normative, cataloage industriale şi alte tipuri de documente. La 31 decembrie 2016, colecţiile BRTȘ constituie 12 200795 de titluri în 13 583258 de volume,  în valoare de 9 373 563 lei. Partea predominantă  a colecţiei o reprezintă documentele de brevet – 91,08%, urmată de cataloagele industriale – 3,35%,  documentele normative  – 2,81%, cărţile şi publicaţiile periodice – 2,07%, alte documente (documente nepublicate  – 0,68%, documente electronice – 0,01%).  Achizițiile  în anul de referință  reprezintă 1057 de volume în 586 de titluri noi în valoare de 142 647,92 lei.

Tabelul 1

Anul Titluri Exemplare Suma, lei
2012 1398 2152 233 808,16
2013 257 960 212 893,19
2014 215 1011 214 541,02
2015 728 1187 189 237,67
2016 510 1057 142 647,92

Intrări noi  în colecțiile BRTȘ, anii 2012-2015

          Analiza comparativă a intrărilor de documente pe ultimii 5 ani atestă o descreştere semnificativă în ceea ce priveşte finanţarea achiziţiilor.  În anul 2016, intrările constituie cu  218 titluri de publicaţii mai puţin decât în 2015 şi cu 888 de titluri mai puţin faţă de anul 2012.  

          Sursele de completare au fost:

 • achiziţii din alocaţiile bugetare,
 • schimb de publicaţii cu diferite instituiții din ţară şi de peste hotare,
 • donații instituționale și particulare.

            Din care: 356 – titluri de carte; 13 –   manuscrise, 66 – titluri publicații periodice, 95 – de documente speciale.

Sursele de completare, anul 2016

          Publicațiile noi intrate au fost supuse prelucrării primare și catalogării lor în: Catalogul electronic, bazele de date locale tematice și cataloagele tradiționale ale bibliotecii.

          Catalogului electronic BRTŞ, care se realizează în baza sistemului integrat de bibliotecă  „IRBIS-64” (din luna decembrie 2016 catalogul BRTŞ a fost plasat în mediul online şi poate fi găsit pe site-ul http://brts.md/). Actualmente, Catalogul electronic BRTŞ conține 142686 de înregistrări: cărţi şi documente electronice – 55167 de înregistrări, dintre care 377 de descrieri bibliografice au fost realizate pe parcursul anului  2016.  

            Utilizarea Bibliotecii

          BRTȘ asigură acces la documente și informații necesare beneficiarilor atât prin  utilizarea serviciilor informaționale și tehnologiilor moderne, cât și prin organizarea și  participarea la  diverse evenimente științifice și culturale. De serviciile bibliotecii, în această perioadă, au beneficiat 2328 de utilizatori,  care au consultat peste 500 mii de documente de toate tipurile. Datele statistice din anul de referinţă arată că numărul de utilizatori este în creştere, deoarece în acest an au avut loc  mai multe activităţi de promovare a publicaţiilor şi a serviciilor bibliotecii. O creștere semnificativă se atestă la indicatorul Servicii on-line (Întreabă bibliotecarul, expoziții virtuale, buletine informative, împrumutul electronic ș.a.). Totodată, a sporit numărul utilizatorilor care solicită documente în format electronic, de la 1483, în anul 2015, la 1596, în anul 2016. Contingentul de utilizatori, preponderent, sunt studenții, masteranzii și doctoranzii care constituie peste 50% din numărul total, urmați de cercetători, ingineri și funcționari publici. Numărul documentelor împrumutate, în raport cu numărul de salariaţi, a crescut nesemnificativ faţă de anul precedent, anul 2016 atestă un număr de 16120 de documente împrumutate per bibliotecar.

Structura utilizatorilor BRTŞ după categorii profesionale, anii 2012-2016

          În anul 2016 s-a atestat un interes deosebit faţă de publicaţiile din domeniul Ştiinţe sociale şi politice. Totuși, documentele brevetate rămân o prioritate pentru utilizatorii BRTŞ.  În total, pe parcursul anului au fost împrumutate 518464 de documente, ce atestă o mică descreştere faţă de anul 2015.

          Asistenţa utilizatorilor în sectorul  informațional-bibliografic cuprinde activități de referinţă și consultanță în utilizarea sistemului informațional (cataloage, baze de date, fișiere tematice, bibliografii). În anul 2016 au fost realizate 28187  de referințe bibliografice, din care 90% sunt realizate în regim on-line. Un alt serviciu foarte solicitat de către utilizatori a fost serviciu „Redactarea referinţelor bibliografice”. Tot mai mulţi cercetători ştiinţifici și doctoranzi au apelat la specialiști, pentru servicii de redactare și verificare a referinţelor bibliografice prezentate în articole, monografii, teze de doctor.  În total au fost redactate 118 liste bibliografice, care cuprind peste 1900 referinţe.  

           Actualizarea bazelor de date locale. Bazele de date locale sunt instrumente necesare în procesul de cercetare bibliografică. Biblioteca dezvoltă şi actualizează două baze de date locale: Baza de date „ARTICE” (1993), cu descrierea analitică a articolelor din revistele în domeniul economic şi Baza de date „Cercetări bibliografice”, creată în anul 1997. Actualmente, baza de date „ARTICE” constituie 87519 de înregistrări bibliografice,  în anul 2016  fiind completată cu 5144 de înregistrări (articole)  din  297 reviste, iar baza de date „Cercetări bibliografice” constituie 994 de teme, pe parcursul anului de referință s-a completat cu 16 teme noi.        

          Totodată, în bibliotecă sunt foarte solicitate bazele de date naționale: ,,e-AGEPI”, ,,e-Standard” -catalogul standardelor moldovene,  banka de date “Statbank” al Biroului Național de Statistică și bazele de date internaționale: e-Library, The royal society publishing, BioOne Complete, Elgaronline ș.a.

          În calitate de Centru biblioteconomic departamental al reţelei de biblioteci tehnice (actualmente, reţeaua este constituită  din 12 biblioteci ale unităţilor economice din RM), BRTȘ a oferit asistenţă de specialitate prin: consultaţii, informări şi recomandări practice, au  fost organizate ateliere de lucru pentru dezvoltare profesională, împrumut de publicaţii, cercetări bibliografice tematice la solicitare. În anul 2016, reprezentanții acestor biblioteci au înregistrat 58 de vizite şi au împrumutat 772 de documente.

          În lunile februarie-martie 2016, cinci studenți de la facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării a USM au  efectuat stagiul de practică (Ciclu I – Licență) în secțiile bibliotecii, care s-a finalizat cu o masa rotundă, unde au fost discutate subiecte actuale în domeniul biblioteconomic.

          Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiințifică, prin mai multe acţiuni științifice, culturale şi informaţionale, contribuie la difuzarea şi valorificarea patrimoniului de documente tehnico-științifice, promovează valorile culturale naționale, obținerea noilor abilități și experiențe profesionale. Pe parcursul anului 2016 au fost organizate:  mese rotunde – 2,  workshop-uri – 2, flashmoburi – 1, lansări de carte – 2, expoziţii tradiţionale – 89, expoziţii on-line – 3,  expoziţii extramuros (Moldexpo) – 4, expoziţii-eveniment – 2, ore de informare – 5  şi alte activităţi.

           Onorabil pentru bibliotecă a fost obținerea Premiului Mare și a Diplomei de Laureat al  concursului republican “Biblioteca publică – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, anunțat de AGEPI și Asociația Bibliotecarilor din RM  și titlu de ,,Cel mai bun bibliotecar al anului”, obținut de Dna M. Vîrlan, bibliotecar principal în Secția Colecții Speciale, în cadrul concursului național organizat de ABRM.

          Anul 2016 s-a remarcat la BRTȘ prin varietatea de activități de promovare a științei și lecturii, a instituțiilor de cercetare ale AȘM și a bibliotecilor. Menționăm activitățile consacrate aniversărilor a 55 de ani de la fondarea AȘM și 70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare:

  • Săptămâna Ușilor deschise la INCE și BRTȘ (11-16 mai 2016), în cadrul căreia au avut loc prezentări, excursii în spațiile Institutului și ale bibliotecii, expoziții, Lecția publică De la cercetarea științifică fundamentală la cea aplicativă: metode, tehnici și procedee”, raportor Gheorghe Iliadi, dr.hab., profesor. 
  • Ziua Academiei de Științe a Moldovei (12 iunie 2016) – au fost prezentate cele mai relevante lucrări științifice ale INCE din anii 2013-2016, istoria Institutului prin arborele genealogic al INCE.
  • Noaptea cercetătorului (23 septembrie 2016) – Expoziția ,,Publicațiile științifice ale cercetătorilor INCE”, ”Poster promoțional”, ”Publicațiile INCE în acces deschis”.
  • Evenimentul de omagiere a profesorului, dr.hab., D. Parmakli Om, savant, inventator.

          În același context, anul de referință a fost benefic pentru demararea acțiunilor importante în cadrul campaniilor naționale de promovare a lecturii. Au fost organizate mai multe activități în cadrul Campaniei internaționale Green Library, Săptămâna Creativității și Inovației (15-21 aprilie 2016), Campania Nocturna bibliotecilor (30 septembrie), Săptămâna Accesului Deschis cu genericul  „Open in Action” (24-30 octombrie 2016).

          Impactul și relevanța activităților BRTȘ sunt consemnate în publicațiile și comunicările bibliotecarilor la diferite foruri profesionale.  Cercetările bibliografice, efectuate în 2016, au declanșat o amplă activitate de documentare și studiu,  rezultatul obținut fiind concentrat în 2 lucrări: Indexul bibliografic ”Invențiile Academiei de Științe a Moldovei (1991-2016)” și  Biobibliografia ”Profesorul Alexandru Stratan Vocaţie, Competenţă şi Responsabilitate”, dedicată profesorului, doctorului habilitat în economie, directorului Institutului Naţional de Cercetări Economice al AŞM, savantului Alexandru Stratan.

         Alte rezultate și experiențe au fost prezentate prin 5 comunicări în cadrul conferințelor, meselor rotunde și atelierelor profesionale. Tematica standardizării în domeniul Informare și Documentare  a fost reflectată în 2 articole, publicate în revistele de specialitate din țară.

          Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a activat și în anul 2016 că o instituție info-documentară cu o structură organizatorică  funcţională  care  răspunde misiunii şi scopurilor sale. Structura include 5 secții specializate de activitate cu un personal de  29  de specialiști în biblioteconomie,  19 persoane deţin categorii de calificare.  În anul de referință, 2 angajate fac studiile de masterat la USM, specialitatea Managementul instituțiilor info-documentare.

           Profesionalismul personalului BRTŞ se dovedeşte prin iniţiativele creative în cadrul bibliotecii  în  comisii și grupuri de lucru în afara instituţiei noastre. De exemplu, din anul 2015 deținem preşedinția Comitetului Tehnic nr.1 „Biblioteconomie, Informare şi documentare”, membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional, (CBN); reprezentanți  în  colegiul  de  redacţie  a  revistelor  Economie şi Sociologie a INCE, Analele INCE; membri în comisiile specializate ale Asociației Bibliotecarilor din RM, membri în grupuri de lucru pentru elaborarea documentelor de politici în domeniul biblioteconomic.

Elena Bordian,

Director BRTȘ a INCE

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com