Profesional - Rapoarte 2014


Raport anual 2014

Activitatea Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice  a
Institutului Naţional de Cercetări Economice în anul 2014 

         Activitatea Bibliotecii Republicane Tehnico – Ştiintifice (în continuare BRTŞ) în anul 2014  s-a  remarcat  prin redifinirea valorilor şi misinii sale în contextul determinat de noile tehnologii si oportunitati de acces la informaţie. Scopul şi obiectivele bibliotecii în perioada de referinţă s-au centrat pe: satisfacerea necesitaţilor informaţionale a unui spectru larg de utilizatori (cercetători ştiinţtifici, profesori, inventatori, antrprenori, studenti etc.), promovarea resurselor documentare deţinute (traditionale şi electronice), modernizarea produselor si proceselor informaţionale de biblioteca, contribuţii considerabile în  sporirea vizibilităţii şi  prezenţei publicaţiilor ştiintifice ale INCE în mediul academic internaţional.

         Managementul de personal al BRTS a fost orientant pe mobilizarea echipei spre schimbarea şi  consolidarea imaginii instituţiei în mediu profesional. În anul 2014 personalul bibliotecii constituie 32 salariaţi, din care 23 persoane sunt cu studii superioare de specialitate. In anul de referinţă 18 bibliotecari au susţinut atestarea profesională la nivel national. In urma evaluarii, 18 persoane au obtinut/confirmat gradul de calificare: 1- grad superior, 8 – gradul unu de calificare, 9- gradul doi de calificare. In vederea instruirii profesionale  sau organizat 1 seminar la nivel naţional, 2 ateliere profesionale, 4 training-uri de instruire în  utilizarea noilor tehnologii şi instrumente de căutare.         Ca centru metodologic, BRTŞ a oferit asistenţă de specialitate, pentru bibliotecarii din cele 15 biblioteci tehnice, care activează în cadrul întreprinderilor şi instituţiilor cu profil tehnic- specializat din ţară.  În perioada de referinţă au fost organizate şi stagii de practică pentru 4 studenţi din anul II de la Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a USM.

       BRTŞ deţine una din cele mai mari colectii de documente în domeniul tehnico-ştiinţific. La finele anului 2014  constituie  peste 13,5 miln. de documente în valoare  9,2 miln.  lei.  Pentru completarea continuă şi reînoirea fodurilor în perioada 2011 -2014 colecţia a fost completată cu 7348 documente (4734 titluri) în valoare de peste  806 mii  de lei.

Anul Valoarea totală în lei Exemplare intrate Titluri intrate Nr. titluri per utilizator
2014 184,6 mii lei 1011 330 0,4
2013 212,8 mii lei 960 557 0.5
2012 146.8 mii lei 2152 1398 0.6
2011 261.5 mii lei 3225 2449 0.9 

Structura colecţiilor BRTŞ după tipuri de documente la sfarşitul anului 2014
Raport_anual_2014_1

            În  funcţie  de  genul documentelor au fost achiziţionate cele mai multe cărţi – 62,7 % din numărul total exemplare, seriale – 35,4 %, documente speciale – 1,1 %, documente electronice 0,8%. Cuantumul  maxim  de  achiziţii  aparţine  documentelor  în domeniul economic şi tehnic.  Indicatorii raţionali de completare -0,4  titluri per utilizator, circulaţia colecţiilor fiind -1,0.

            Sursele de completare sunt donaţiile, care constituie peste 30% , achiziţii din contul INCE (abonarea  publicaţiilor periodice) – 50 % ,  schimbul  naţional şi internaţional de publicaţii în baza acordurilor de  colaborare-20 %. Numărul partenerilor cu care efectuam schimb de publicaţii (instituţii de cercetare, agenţii, biblioteci universitare) –   18  ( 5 sunt parteneri de peste hoatare).

            Având drept misiune statutară conservarea şi valorificarea patrimoniului naţional în domeniul tehnic,  Biblioteca oferă acces liber la diferite categorii de utilizatori pentru consultarea documentelor în trei săli  de lectură  cu 106 locuri, cu 3 terminale  OPAC pentru utilizatori, acces Internet, acces la cataloagele altor biblioteci, acces la baze de date, livrarea electronica de documente prin e-mail, expoziţii de achiziţii recente şi tematice tradiţionale/on-line.

            Numărul utilizatorilor serviţi în perioada 2011 -2014 constituie 9540  (înregistraţi în sistemul automatizat IRBIS).  În anul 2014   de resursele bibliotecii au beneficiat  cca 2263 de utilizatori care au vizitat biblioteca în mediu 4 ori. Tabelul  reprezintă indicatorii statistici principali de utilizare a colecţiilor bibliotecii pentru perioada de patru ani.

Din anul 2013 un indicator important sunt serviciile prestate în regim on-line (Întreabă bibliotecarul, expoziţii virtuale, buletine informative, imprumut electrinic).

            Din numărul total de împrumuturi, Documentele Brevetate şi Ediţiile periodice sunt cele mai solicitate. Brevetele de invenţii în mediu  – 171 documente per utilizator si Ediţiile periodice  –  25,9 documente per utilizator.

UTILIZATORII BRTŞ PENTRU ANII 2011 – 2014
INDICATORI 2011 2012 2013 2014
1. Numărul de utilizatori: TOTAL 2652 2290 2335 2263
Utilzatori  noi 594 320 416 273
Utilizatori reânregistraţi 2058 1970 1919 1990
Reţeaua de biblioteci tehnice 55 19 15 12
2. Numărul de vizite: TOTAL 10099 6473 17967 11781
Vizite directe 60730    9117 7944
Vizite virtuale (BD, Internet, vizualizări site, vizite, activit.)    6740  7850 8837
3. Publicaţii consultate 60730 528241 555185 519925
4 Împrumutul interbibliotecar 2780 2347 2659 2757
5.  Expoziţii organizate 97 66 76 72
  –  extramuros 8 5 8 4

         Ca şi în anii precedenţi caracteristica socio-profesională a utilizatorilor nu a suferit modificări semnificative,  studenţii fiind categoria de utilizatori  activi cca 61%. Pe locul doi se situează colaboratorii ştiinţifici cu 16,8 %  şi funcţionarii cu 6,5% la sută.

         O categorie aparte de beneficiari ai BRTŞ sunt  Unităţile economice, organizaţiile, instituţiile deservite prin  Împrumut Interbibliotecar. În anul curent,  BRTŞ a încheiat contracte de colaborare în vederea împrumutului inter-bibliotecar cu 12 Unităţi economice. Reprezentanţii acestor 12 organizaţii au vizitat Biblioteca de 46 ori, şi au împrumutat 2757 de documente, 349 publicaţii periodice, 293 cărţi şi 2115 documente tehnico-normative şi brevete de invenţii.

Potenţialul informaţional al colecţiilor poate fi utilizat eficient dacă se asigură deschiderea lui pentru beneficiari prin constituirea unui sistem productiv şi operativ de căutare şi regăsire a informaţiei. Un instrument eficace în acest sens sunt cataloagele, bazele de date create intern, bibliografiile realizate şi Arhiva instituţională a INCE, creată în 2013, în baza cărora se realizează serviciile de referinţă  care oferă utilizatorilor informaţii factografice si bibliografice.

În 2014, au fost soluţionate peste 27244 de referinţe bibliografice. Din numărul total de solicitări,  90% au fost realizate în regim automatizat. Din acest număr  423 sunt tranzacţii virtuale prin intermediul poştei electronice, skype, la catalogul electronic au fost realizate 10535 referinţe bibliografice; în baza de date a articolelor din domeniul economic (ARTICE) – 11174, în baza de date legislativă – 839, la cataligele tradiţionale – 3734, solicitări telefonice  – 539.

Pe parcursul anului 2014 BRTŞ a realizat in total 76 cercetări bibliografice tematice complexe  şi 30 referinţe factografice.

         Tot mai mult este solicitat de către cercetători serviciu redactare bibliografică. În 2014 au fost redactate conform SM ISO 690: 2012 165 liste bibliografice, care au inclus 1862 referinţe.  Redactarea referinţelor bibliografice a fost realizată pentru publicaţiile periodice ale INCE şi au fost acordate  717 coduri JEL după Sistemul de clasificare JEL Journal of Economic Literature pentru articole ştiinţifice în domeniul economic.

  • Revista „Economie şi Sociologie”. 2013, nr. 4; 2014 , nr. 1, 2, 3;
  • Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice., 2014. nr.1, 2.
  • Lista lucrărilor ştiinţifice ale INCE publicate în anul 2013 şi un şir de liste ale referinţelor bibliografice prezentate de cercetătorii  INCE pentru alte publicaţii.

            Resurse electronice şi tehnologii informaţionale stau la baza dezvoltării şi modernizării sistemului informatic automatizat.. În perioada de refrinţă  s-a implementat noi module in sistemul automatizat de bibliotecă WEB IRBIS. A fost creată  reteaua Intranet pentru comunicarea eficientă între colaboratori. Conectarea bibliotecii cu pagina web INCE , la reţelele de socializare Facebook, Twitter, a permis distriburea noutăţilor şi informarea rapida a utilizatorilor., unde sau inregistrat peste 1300 de vizualizări.

            Resurse electronice: Catalogul electronic (CE) BRTŞ reflectă 100% fondul de carte, documente nepublicate şi documente electronice, care include peste 54,2 mii de înregistrări. Baza de date locală ,, Articole din reviste din domeniul economic” (ARTCE) conţine la ora actuală 71723 înregistrări bibliografice şi reflectă conţinutul a peste 50 titluri de reviste în domeniul economic cu o creştere anuală de peste 5 mii  articole în limbile română, rusă, engleză. Baza de date „Cercetări bibliografice” a fost  creată  pentru asigurarea informaţională   eficientă şi calitativă a cercetătorilor care cuprinde 763 teme complexe, fiind solicitate frecvent  atât de către cercetătorii INCE, cît şi de alte categorii de utilizatori.

            Arhiva instituţională INCE, creată în anul 2013,  reprezintă o arhiva digitală a lucrărilor ştiinţifice a INCE, creată  pentru promovarea şi indexarea lucrărilor în baze de date internaţionale. Actualmente repozitoriul include peste 125 articole din revista “Economie şi Sociologie” şi a devenit un instrument bibliometric important pentru plasarea, vizualizarea, evaluarea publicaţiilor INCE în Directoriul Revistelor Ştiinţifice cu Acces Deschis – (DOAJ), în bazele de date internaţionale: REPEC, SOCIONET, IDEAS, ECONPAPERS, LOGEC, COPERNICUS.

       În perioda de  referinţă parţial a fost asigurat accesul la baze de date  internaţionale     on-line – conectate prin reţeua ,,Academica” EBSCO,  CAMDRIDGE  JOURNALS, INTEGRUM (acces on-line la revistele universităţilor din diferite ţări, cărţi şi alte documente).   Accesul este facilitat graţie statutului de membru al Consorţiu-lui Resurse Eelctronice pentru Moldova.

Activitatea ştiinţifico-bibliografică a BRTŞ în 2014 se remarchiază prin editarea lucrării bibliografice ,,Publicaţiile  ştiinţifice  ale Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică” (2006-2013), care include  2050 descrieril bibliografice ale lucrărilor ştiinţifice realizate pe parcursul a opt ani de activitate a INCE.

De asemenea sa-u elaborat şi alte lucrări :

  1. Instrucţiunea metodologică “Verificarea periodică a colecţiilor de  carte a BRTŞ”, 2014.
  1. Ghid practic “Modele de prezentare a referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare”, conform standardului Reguli pentru prezentarea referitelor bibliografice şi citare resurselor de informare, SM ISO 690:2012 .
  1. Index bibliografic “Repertoriul publicaţiilor periodice abonate de Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică în anul 2014.
Raport_anual_2014_2 Raport_anual_2014_3 Raport_anual_2014_4 Raport_anual_2014_5

Publicaţii  ale BRTŞ  în 2014

Ca şi în anii precedenţi  BRTŞ s-a implicat plenar şi în 2014  în susţinerea şi organizarea activităţilor ştiinţifice şi de promovarea a cercetării ştiinţifice şi inovaţiilor, care au avut ca scop să încurajeze membrii comunităţii academice  să participe activ la comunicarea  ştiinţifică în Acces Deschis. Mese rotunde (2), Ateliere ştiinţifico-practice (2), în  tematica cărora s-au abordat problemele vizibilităţii şi evaluarii/indexării  lucrărilor ştiinţifice publicate în Acces Deschis prin metode scientometrice, un Flashmob organizat în susţinerea campaniei naţionale ,, Nocturna bibliotecilor”

             De asemenea au fost organizate mai multe activităţi culturale şi de informare: Workshop-uri, lansări de carte ale savanţilor INCE editate in 2014,   72 expoziţii tematice la care au fost expuse peste 3000 de documente., evenimente culturale ,, Zilele Naţionale”,  ,, Anul ,,Dumitru Matcovschi”, ,,Zilele M. Eminescu” la care  au participat peste 540 de vizitatori,

                Pentru activitatea prodigioasă în domeniul biblioteconomic, pentru valorificarea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi inovaţiilor, colaboratorii bibliotecii s-au învrednicit de diplome din partea Ministerului Educaţiei, Ministerului Culturii din RM, Asociaţia Bibliotecarilor din RM   şi titlu de ,, Cel mai bun bibliotecar al anului „ în cadrul concursului naţional al bibliotecarilor.

Elena Bordian,

Director BRTȘ.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com