Pagina cercetătorului


Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice

şi citarea resurselor de informare

 

Ghid – Model

Ce este o referinţă bibliografică?

      Ansamblu de date prescrise, prezentate întodeauna în aceiaşi ordine şi suficiente pentru identificarea unei publicaţii menţionate într-o lucrare.

Referinţe bibliografice: standard  SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare. Adoptat prin hotărârea INSM nr. 871-ST din 05.04.2012

 

SM – Standard Moldovean

ISO – International Organization for Standardization

690 – număr de ordine

2012 – anul adoptării

 

Referinţe bibliografice: exemple: Monografii (cărţi)

Un autor

 • PRISĂCARU, Veronica. Economia întreprinderii. Chişinău: UASM, 2011. 308 p. ISBN 978-9975-64-186-9.
 • STARCIUC, Nicolae. Manual operaţional privind măsurile de profilaxie şi combatere a bursitei infecţioase aviare. Chişinău: UASM, 2007. ISBN 978-9975-64-084-8.

 

 Doi autori

 • BALAN, I., ROMANCIUC, A. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung. Chişinău, 2008. 92 p. ISBN 978-9975-64-143-2.

Trei autori

 • STARIŢÎNA, Ludmila, CUHAL, Radu, TIMUŞ, Angela. Instrumentarul de estimare a influenţei sistemului financiar-monetar asupra economiei reale. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică. Chişinău: IEFS, 2010. 166 p. ISBN 978-9975-4176-2-4.

Mai mult de trei autori

 • ANGHELACHE, G. et al. Bugetul public şi trezoreria publică în România. Bucureşti: Economică, 2007. 468 p. ISBN 978-973-709-309-7.

Sau

 • ANGHELACHE, G., BELEAN, P. et al. Bugetul public şi trezoreria publică în România. Bucureşti: Economică, 2007. 468 p. ISBN 978-973-709-309-7.

Dacă publicaţiile aparţin INCE este necesar să fie indicaţi toţi autorii

 • Bajura, T., Patron, P., Vasilaşcu, I., Dumbrăveanu, E., malaia, e., scobiola, p., mladinoi, v., gANDACOVA, s., gRAUR, t., vOLÎNCIUC, c., pOPA, n., tUREţCHI, t. Tarife de costuri în agricultură: ghid practic. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică. Chişinău: Complexul Editorial al IEFS, 2011. 144 p. ISBN 978-9975-4295-5-9.

Autorii se prezintă în ordinea în care apar în publicaţie

Fără autori

 • Anuarul statistic al Republicii Moldova 2005. Chişinău, 2005. 560 p. ISBN 9975-9828-2-4.

Referinţe bibliografice: elemente suplimentare

 • ANDRIĆ, Ivo. Il est un pont sur la Drina: chronique de Vichégrad. Translated from Serbo-Croatian into French by Georges LUCIANI. Paris: Plon, 1961.
 • PARKER, T. J., HASWELL, W. A. A text book of zoology. 6th ed. Vol. 1 revised by Otto LOWENSTEIN; vol. 2 revised by C. FORSTER-COOPER.  London: Macmillan, 1940.

 

Paginaţia – opţional

Contribuţii/articole

 • BULGARU, Veronica. Evaluarea curentă a stocurilor. In: Agricultura Moldovei. 2006, nr. 7/8, pp. 6-8. ISSN 0582 5229.
 • LUCHIAN, Ivan, SLONOVCHI, Dumitru, CIOBU, Stela. Integrarea Republicii Moldova în fluxurile investiţionale internaţionale prin promovarea politicilor de stimulare a investiţiilor. In: Ion TALABĂ, Teodor PĂDURARU, Marilena DONCEAN, Costică NAN, coord. Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine: conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 17 septembrie 2010. Ediţia a XXV-a. Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ”Gh. Zane”. Iaşi: Ed. Tehnopress, 2010, vol. IX, pp. 188-200. ISBN 978-973-702-796-2.
 • RODIONOVA, Nelli. Evaluarea tendinţelor principale în dezvoltarea demografică  a Moldovei. In: Economic Growth in Conditions of Internationalization: fourth edition of international scientific conference, 3-4 september 2009. Institute of Economy, Finance and Statistics. Chişinău: IEFS, 2009, pp. 414-419. ISВN 978-9975-9823-9-9.

 

Pentru  contribuţii în cărţi şi publicaţii periodice utilizarea  cuvîntului  „In:”  trebuie  să  preceadă  titlul  de  unitate gazdă

În  alte  limbi  poate  fi  preferat  un  alt  conector  decât  „In:”,  de  exemplu,  „B:” în rusă, ucraineană.

 • ДОГА, В. Г., БАХЧИВАНЖИ, Л. А., ЭВТУШОК, О. В. Финансовий стан та його  вплив на конкурентоспроможнiсть аграрних пiдприэмств. В: Агробизнес: проблеми сучаснй стан та перспективи розвитку. Ред. Я. В. Сухiя, И. С. Нiценка. Odeсa: Одеський державний аграрний университет, 2011, cc. 198-207. ISBN 978-617-590-009-3.
 • Перчинская, Н. Барьеры на пути развития инновационного предпринимательства и их преодоление в Республике Молдова. В: Инновации. 2011, № 7 (153), сc. 39-43.

Paginaţia – obligatoriu

Contribuţii/publicaţii oficiale

 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor): nr.  688 din 10.06.2003. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2003, nr. 116/120, art. 710.
 • Legea cu privire la serviciile sociale: nr. 123 din 18.06.2010. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2010, nr. 155/158, art. 541.

Rapoarte ştiinţifice

 • ROJCO, A., conducăt. Perfecţionarea metodologiei şi evaluarea nivelelor de săracie şi excluziune socială în contextul cerinţelor UE. Cercetarea sărăciei pe termen lung în Moldova şi evaluarea factorilor ce o determină: rap. şt. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică. Proiectul de cercetare aplicată 11.817.08.33A. Etapa a. 2011. Chişinău: IEFS, 2011. 183 p.

Brevete de invenţii

 • KOHANOVSCHI, Gheorghi, BAJURA, Tudor, CHILIMAR, Sergiu, DOGA, Valeriu, RADIONOV, Vladimir, BIZUŢCHI, Ion,  ALBU, Ion, MEREACRE, Simion. Instalaţie pentru întreţinerea scroafei şi purceilor (variante) şi procedeu de creştere a lor. Brevet de invenţie de scurtă durată 47 Z (MD), A01K 1/02. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică. Nr. depozit s2009 0059. Data depozit 19.06.2008. Publicat 31.07.2009. In: BOPI. 2009, nr. 7, pp. 47-48.

Referinţe bibliografice on line

 • ЧИМПОЕШ, Д., ШУЛЬЦЕ, Э. Экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий Республики Молдова. 2006 [accesat 27 dec. 2011]. Disponibil: http://www.iamo.de/fileadmin/institute/pub/dp91.pdf/

Ordonarea referinţelor bibliografice

În liste referinţele sunt prezentate în ordine alfabetică.

Mai întîi  se ordonează referinţele cu caractere latine (romăneşti şi străine), apoi cele  cu caractere chirilice.

 

Citarea referinţelor bibliografice (selecţie din standard)

       Pentru citarea resurselor sunt recomandate trei metode, autorul selectând şi implementând una dintre acestea.

Sistemul “nume-dată” (sistemul Harvard)

Citare în text: Numele autorului şi anul de publicare al resursei citate sânt date în text prin metoda “nume-dată”. Dacă numele autorului este dat direct în text, anul urmează între paran­teze rotunde, dacă nu, atât numele cât şi anul se dau între paranteze rotunde. Pentru citarea unor părţi anumite ale unei resurse de informare, localizarea acestei părţi (de exemplu, pagini­le) poate fi dată după an între paranteze rotunde.

Dacă două sau mai multe resurse de informare au un autor identic şi acelaşi an de publica­re, diferenţierea între ele se face adăugându-se după an, între paranteze rotunde, litere mici (a, b, c etc.) Exemplu:

The notion of an invisible college has been explored in the sciences (Crane 1972). Its absence among historians is noted by Stieg (1981b, p. 556). It may be, as Burchard (1965) points out, that they have no assistants, or are reluctant to delegate (Smith 1980; Chapman 1981).

Sistemul numeric

Citare în text: Numerele prezentate între paranteze rotunde, paranteze drepte sau în formă de exponenţi, inserate în text, trimit la resursele de informare în ordinea în care ele sînt citate pentru prima dată. Citările următoare ale resursei de informare primesc acelaşi număr ca şi prima citare. Dacă sînt citate numai anumite părţi ale unei resurse de informare, după numărul respectiv poate fi dată paginaţia etc. Exemple:

 1. The notion of an invisible college has been explored in the sciences26. Its absence among historians is noted by Stiegl3 p. 556. It may be, as Burchard8 points out, that they have no assistants, or are reluctant to delegate27,28.

sau

 1. The notion of an invisible college has been explored in the sciences (26). Its absence among historians is noted by Stieg (13 p. 556). It may be, as Burchard (8) points out, that they have no assistants, or are reluctant to delegate (27, 28).

Note consecutive

Citare în text: Pentru note consecutive, numerele prezentate în text între paranteze rotunde, paranteze drepte sau în formă de exponenţi, trimit la notele numerotate în ordinea apariţiei lor în text. Aceste note pot conţine referinţe la resursele de informare citate. Dacă o resursă de informare este citată de mai multe ori, citările ulterioare primesc numere distincte. Exemple:

 • The notion of an invisible college has been explored in the sciences32. Its absence among historians is noted by Stieg33. It may be, as Burchard34 points out, that they have no assistants, or are reluctant to delegate35.
 • The notion of an invisible college has been explored in the sciences (32). Its absence among historians is noted by Stieg (33). It may be, as Burchard (34) points out, that they have no assistants, or are reluctant to delegate (35).

Un număr de notă trebuie utilizat pentru fiecare citare sau fiecare grup de citări; în nota res­pectivă pot fi citate mai multe resurse (a se vedea nota 35 în exemplul 1 la A.4.2).

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com